Waardecreatie met behulp van informatievoorziening

Gedoseerde, specifieke informatie is noodzakelijk voor een goede besturing. Dit beperkt zich niet tot het aanbieden van een samenvatting van de verzamelde data. Ook eenduidigheid, juistheid, volledigheid, snelheid en betrouwbaarheid zijn essentieel. Zonder deze kenmerken is de data geen informatie te noemen. De doelstelling is echter pas behaald als er ook daadwerkelijk iets met de informatie wordt gedaan.

Oriëntatie

Aangezien informatie een middel is om uw bedrijfsresultaten te verbeteren ligt hierbij de focus van de Corridors aanpak op de besturing. Er wordt aandacht geschonken aan hoe technologie de informatie voorziening ten behoeve van de besturing en werkprocessen kan ondersteunen c.q. versnellen. Onderstaand beeld schetst op hoofdlijnen de gezichtspunten van Corridors betreffende de samenhang van componenten die het succes van een onderneming bepalen.

Belemmeringen
  • Door het gemak waarmee een grote hoeveelheid gegevens kan worden verzameld ontbreekt regelmatig de focus op de echt belangrijke zaken.
  • Het is te vaak is zo dat wordt gediscussieerd over de juistheid van de getallen.
Oplossing
  • Definieer de informatievraag vanuit de wijze waarop het management wil sturen, kom de definities overeen en zorg voor kwalitatief goede periodieke afsluitingen.
  • Faciliteer een constructieve ideeënuitwisseling tijdens de interpretatie van de informatie die leidt tot zinvolle verbeterpunten.
  • Resultaatgerichtheid en discipline in de uitvoering van actiepunten die voortkomen uit analyse van de geleverde informatie zorgen voor een proces van doorlopende verbeteringen.