Het terugtrekken van de onderneming uit het buitenland

Het terugtrekken van de onderneming uit het buitenland wordt gedreven door gebrek aan potentieel dan wel de noodzaak tot het verlagen van de aanwezige vaste kostenstructuur.
Vanuit de ondernemingsstrategie is de conclusie getrokken dat aanvullende inspanningen voor groei onvoldoende waarde toevoegen aan de buitenlandse activiteiten en (gedeeltelijke) afbouw van de structuur de voorkeur verdient.
Uitvoering vindt plaats in een omgeving waarbij (voor onderdelen) het toekomstperspectief kritisch wordt bekeken. Afweging van persoonlijke belangen en bijbehorende emoties maken dat sommige stakeholders de geplande afbouw van de onderneming eerder zullen frustreren dan ondersteunen.

Oriëntatie

Om verschillende redenen kan een onderneming besluiten de omvang van de activiteiten in een land terug te brengen. Tegenvallers, een andere focus of een meer flexibel model zijn zo wat redenen. Bij toetreding tot een markt maken wij bij de scenarioanalyse reeds gebruik van risicomanagement elementen die uittredingsbarrières zo laag mogelijk moeten houden. Dit om zo veel mogelijk bewegingsruimte te houden rekening houdend met de cultuur van de onderneming.

Belemmeringen
  • Analyse van eigen resultaten en deze toedelen aan productgroepen en klanten is de basis voor zicht op de huidige situatie. De prognose bij ongewijzigd beleid levert het toekomstbeeld op. Vervolgens wordt aangegeven welke activiteiten door de onderneming worden beëindigd en wat hiermee te doen.
  • Kwantificering van eenmalige effecten maakt hier onderdeel van uit.
Oplossing
  • Doordat toerekeningen ook arbitraire elementen in zich hebben is het goed duiden van de informatie in relatie tot overige componenten essentieel. Ook wordt vaak vergeten om bij toetreding het scenario van uittreding mee te nemen bij de keuzes voor de uitrol.
  • Klik hier voor een toelichting op deze oplossing

Beslissing

Natuurlijk gaat het hier om een teleurstelling. Het blijft balanceren wanneer men tot de conclusie moet komen dat de propositie onvoldoende hard is, de uitrol minder geslaagd of mogelijke fouten niet meer herstelbaar zijn.

Belemmeringen
  • Een beslissing kan slechts goed worden geïmplementeerd als men ook de randvoorwaarden voor juiste uitvoering schept. Omgang met interculturele verschillen die misschien aan de basis liggen van het niet uitkomen van de verwachtingen kan opnieuw voor de nodige problemen zorgen. In dit kader verdienen ook de juridische omgeving en de externe stakeholders de nodige aandacht.
Oplossing

Actie

Door de zure appel heen bijten draait in de praktijk regelmatig uit op "oplossen wat de consequenties ook zijn". Vaak betekent dit dat men zelf een afgewogen oplossing in de weg staat door voorbij te gaan aan de landseigen gevoeligheden en tegen de haren van de lokale organisatie in te strijken.

Belemmeringen
  • Het gebeurt niet vaak dat intern de competenties en het specifieke netwerk aanwezig zijn om de opdracht van het afbouwen van de buitenlandse activiteiten optimaal uit te kunnen voeren.
Oplossing
  • Het oplossen van de problematiek vergt speciale vaardigheden. De internationale omgeving is hierbij een complicerende factor. Vaak wil men intern vanuit politieke overwegingen minder geassocieerd worden met het niet slagen. Een extern specialist kan uitkomst bieden.
  • Klik hier voor een toelichting op deze oplossing
Oriëntatie
Toelichting op de oplossing

Eigen organisatie
De dagelijkse gang van zaken vergt veel bedrijven reeds zoveel aandacht, dat nieuwe projecten ondersneeuwen.

Het is niet nodig een uittredingstraject een lage prioriteit te geven, mits de flexibele oplossingen aanvaardbaar worden geacht. Hierbij is het raadzaam ook gedurende het project eventuele opbouw van de competentie op dit gebied te verkennen. Derhalve is minimaal een intern verantwoordelijke nodig die als linking pin tussen de organisatie en het project functioneert.

Beschikbaar netwerk
Het bouwen van een netwerk vergt veel inspanningen. Toegang tot een bestaand netwerk, waarbij voort geborduurd kan worden op bestaande relaties geeft een belangrijk tijdsvoordeel en verhoogt tevens de slagingskans.

Het is eigenlijk wel een positief teken dat een organisatie niet actief over een dergelijk specifiek netwerk beschikt.

Corridors BV stelt haar netwerk graag ter beschikking aan klanten zodat zij daar, indien nodig, externe vaardigheden kunnen vinden.

Vakgebied : De benodigde vakgebieden en sectoren zijn afgedekt.
Partner : jellow en de bijbehorende structuur.

Budget
Faciliteiten in de vorm van subsidies worden minder frequent ter beschikking gesteld. De onderneming is qua bedrijfsvoering onverstandig bezig, mocht het aanwezige potentieel niet kunnen worden ontsloten omdat men de faciliteiten niet benut. Een adequaat budget is nodig, ook indien men het terugtrekkingsproject met een intern team gaat bemensen.

Beslissing
Toelichting op de oplossing

Beslissen in onzekerheid
De beslissing is natuurlijk aan de ondernemer. Op basis van kennis en ervaring, kunnen op pragmatische wijze die elementen aan worden gedragen die de beslisser redelijkerwijs nodig heeft en beschikbaar zijn. De rol van externen is hierbij beperkt tot het faciliteren van het proces.

Een transparante omgeving helpt voor een goed besluitvormingsproces. De uiterst pragmatische Corridors Connecting Plans Method© - tool is bijzonder geschikt als ondersteuning bij een goede informatievoorziening.

De onderneming staat centraal.

Effecten lastig definieerbaar
De omgeving is dynamisch en het besluit geen absolute wetenschap. Hierbij is grote gelijkenis met andere strategische keuzes. Een zorgvuldig proces, met oog voor de voortgang, is het maximale wat men kan doen.
Ook als men zich volledig terugtrekt uit een geografisch gebied, is zorg voor de consequenties voor de eigen onderneming en de stakeholders waar men zich los van maakt geboden.
De combinatie van het feit dat onjuiste handelingen enorm kostenverhogend werken c.q. reputatieschade opleveren en het feit dat een onderneming het terugtrekken uit een geografisch gebied niet als zijn core business  beschouwt, is reden te meer om een budget voor inzet van externe deskundigen vrij te maken.

Remedie : Toon een groot aanpassingsvermogen in het project en benoem mijlpalen waarbij de beslissing wordt geëvalueerd en het plan mogelijkerwijs wordt bijgesteld.

Actie
Toelichting op de oplossing
Corridors Connecting Plans Method©

Waardecreatie
Financieringsvraag? Gebruik het momentum om tegelijkertijd de waarde van de onderneming te verhogen. Hoe? Door het aanwezige team te optimaliseren en toegang te verlenen tot de benodigde (financiële) middelen met een goed plan met executiekracht.

Het team
De Corridors Connecting Plans Method© karakteriseert zich door het team van de onderneming centraal te stellen. Afhankelijk van de omvang van de onderneming worden deze naar wens van de klant bijgestaan. Hierbij staat een netwerk van Zelfstandige Professionals ter beschikking. Een onderneming kan ook kiezen haar eigen flexibele schil hierbij in te zetten. Dit kan, voor zover deze Zelfstandige Professionals affiniteit hebben met de methodiek en voldoen aan de criteria.

Het activiteitenplan

Het activiteitenplan vormt een essentieel onderdeel van de Corridors Connecting Plans Method©. Hierin worden commitments vastgelegd die dienen te leiden tot concrete actie. Dit is een goede manier om te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Bovendien geeft het ook de basis voor evaluatie en, zo nodig, bijsturing. Alles is er op gericht om met goede voorbereiding de kans op een succesvol project te optimaliseren.

De financiering
Voor zover het nodig is om extra financiering te verkrijgen, is de methodiek erop gericht de juiste vorm te vinden. Dit is maatwerk, omdat de onderneming als uitgangspunt wordt genomen, aangezien de financiering een middel is om de onderneming te ondersteunen in haar streven naar maximale waardecreatie.

Ook indien er geen liquiditeitskrapte is, vormt financiering onderdeel van het plan. Zo is de onderneming goed voorbereid mocht dit onderwerp relevant worden, bijvoorbeeld bij een strategische samenwerking.

Interculturele setting
Teamvorming in een interculturele setting, toetsing en ontwikkeling van interculturele vaardigheden en het managen van interculturele risico’s bij uittreding zijn middelen die de leiding van de organisatie ter beschikking staan om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Adviseur en afstemmer
Veel ondernemingen zien hun initiatieven stranden, ondanks een goed potentieel. Met een adviseur die zich richt op het omzetten van dat potentieel in daadwerkelijke actie wordt het risico hierop een stuk kleiner. De adviseur denkt constructief-kritisch mee, heeft een helikopterview en specialistische vaardigheden op het gebied van projectmanagement.

Onze adviseurs worden op basis van deze vaardigheden geselecteerd. Om daar optimaal van te profiteren dient de onderneming te beschikken over de wil om in samenwerking met de adviseur tot zelfredzaamheid te komen.