Expansie naar een nieuw land

Het verder laten groeien van de onderneming kan onder andere door geografische spreiding. Deze mogelijkheid dient te worden afgewogen in relatie tot alternatieven.  Zonder USP en commitment moet men er zeker niet aan beginnen.
Naast financiële elementen als rendement en risico kunnen ook een verhoogde aantrekkingskracht als werkgever, nieuwe samenwerkingsmogelijkheden of een positief effect op de reputatie voordelen van internationalisatie zijn.
Zonder resultaatgerichtheid en adequate uitvoering blijft het bij mooie plannen die slechts middelen opslorpen.

Oriëntatie

Het potentieel van internationalisatie dient te worden bezien als het versterken van het Business model van de onderneming. Mogelijkerwijs kan dit in de vorm van het verkrijgen van aanvullende afzetmogelijkheden. Daarnaast is toegang tot andere middelen als kennis, leveranciers, productiemiddelen ook een reden om de buitenlandse situatie te verkennen.

Belemmeringen
 • Op een efficiënte wijze verkennen van mogelijkheden vereist beschikbaarheid, specialistische kennis en (financiële) middelen. De vaardigheden om een dergelijk project uit te voeren zijn intern vaak niet aanwezig.
Oplossing
 • Over de grens liggen vele mogelijkheden en kansen. Vanuit een shortlist met enkele landen samengesteld door de onderneming, kunnen wij u ondersteunen in uw beslissing omtrent een prioriteitstelling.
 • Wij organiseren veel evenementen. Als u deelneemt aan economische missies en handelsreizen of seminars, levert u dat al gauw interessante informatie en nieuwe contacten op.
 • Wij adviseren u welke subsidies en ondersteuningsmogelijkheden interessant zijn en hoe u deze het beste benut. Denk onder andere aan de regeling Starters International Business. Hiermee kunt u in aanmerking komen voor vouchers voor een coaching traject of voor deelname aan een handelsmissie of collectieve beursinzending.
 • Klik hier voor een toelichting op deze oplossing

Beslissing

Kwalitatieve en kwantitatieve overwegingen vormen de basis voor de beslissing. Het samenvatten in (financiële) scenario's is hierbij een erkend hulpmiddel. Blijf het relatieve van de geprognosticeerde cijfers inzien. Als communicatiemiddel bij de evaluatie van denkrichtingen hebben ze hun waarde natuurlijk wel bewezen.

Belemmeringen
 • Goede voorbereiding van de besluitvorming vereist beschikbaarheid van ondersteuning, specialistische kennis en overzicht. Ook betreft het een beslissing die hoe zorgvuldig voorbereid ook, regelmatig genomen moet worden in een grote mate van onzekerheid en op basis van beperkte informatie.
 • De praktijk leert dat vaak te laat wordt ingezien dat interculturele verschillen meegenomen moeten worden in de aanpak. Doordat deze gevallen regelmatig in de publiciteit komen, is bij veel andere bedrijven een drempel om tot internationalisatie over te gaan ontstaan.
Oplossing
 • In aanvulling op het vrijmaken van interne capaciteit staat een netwerk van middelen ter beschikking, dat door inzet van actuele internationale ervaring de slagingskans van het internationalisatieproject aanzienlijk vergroot. Door het initiatief tot internationalisatie samen te vatten in een pragmatisch Businessplan is er tegelijkertijd een basis voor een eventuele financieringsaanvraag.
 • Het kunnen inschatten en overbruggen van cultuurverschillen kan het verschil betekenen tussen succes en falen. Wij kunnen u helpen met het maken van een risico-inschatting.
 • Klik hier voor een toelichting op deze oplossing

Actie

Implementatie is de sleutel tot succes. Randvoorwaarde is een goed fundament voor de beslissing. Het gelijktijdig en pragmatisch  benoemen van de te nemen acties werkt succesverhogend.

Belemmeringen
 • Hoewel algemeen wordt erkend, dat goede voorbereiding een minimale vereiste is, gaan ondernemingen regelmatig ondoordacht te werk. Dit werkt juist contraproductief op wat men wil bereiken. De eigen organisatie wordt ongecoördineerd belast met projecten, consequenties van de plannen voor het verkrijgen van financiering onderschat, of men beschikt niet over de benodigde ondersteunende faciliteiten.
Oplossing
 • Een netwerkbenadering kan externe vaardigheden bieden om waar nodig blinde vlekken op te sporen terwijl de organisatie toch zelfstandig blijft opereren.
 • Tevens kan de flexibele inzet voorkomen dat vermijdbare vaste kosten aan uw onderneming worden toegevoegd.
 • Zie : Corridors Connecting Plans Method©
 • Klik hier voor een toelichting op deze oplossing
Oriëntatie
Toelichting op de oplossing

Kennis keten en concurrentieveld (marktanalyse)
Om enigszins een duiding van het potentieel het hebben is een analyse van het krachtenveld onontbeerlijk. Hoe ziet dit eruit en is hier een verdedigbare rendabele positie te verwerven?

Eigen organisatie
De dagelijkse gang van zaken vergt bij veel bedrijven reeds zoveel aandacht, dat nieuwe projecten ondersneeuwen.

Het is niet nodig een internationalisatietraject daardoor een lage prioriteit te geven, mits de flexibele oplossingen aanvaardbaar worden geacht. Hierbij is het raadzaam ook gedurende het project aandacht te besteden aan de manier waarop de internationalisatie op lange termijn wordt geborgd. Derhalve is minimaal een intern verantwoordelijke nodig die als linking pin tussen de organisatie en het project functioneert.

Beschikbaar netwerk
Het bouwen van een netwerk vergt veel inspanningen. Toegang tot een bestaand netwerk, waarbij voort geborduurd kan worden op bestaande relaties geeft een belangrijk tijdsvoordeel en verhoogt tevens de slagingskans.

Corridors BV stelt haar netwerk graag ter beschikking aan klanten zodat zij daar, indien nodig, externe vaardigheden kunnen vinden.

Vakgebied : De benodigde vakgebieden en sectoren zijn afgedekt.
Partner : jellow en de bijbehorende structuur.

Budget
Faciliteiten in de vorm van subsidies worden minder frequent ter beschikking gesteld. De onderneming is qua bedrijfsvoering onverstandig bezig, mocht het aanwezige potentieel niet kunnen worden ontsloten omdat men de faciliteiten niet benut. Een adequaat budget is nodig, ook indien men het internationalisatieproject met een intern team gaat bemensen.

Handelsreizen en missies
Het RVO organiseert deze regelmatig buitenlandse reizen. Diverse andere mogelijkheden als beursbezoek e.d. worden ook vaak aangeboden. Zonder een specifieke reden voor deelname, is het risico op verlies van tijd reëel.

Beslissing
Toelichting op de oplossing

Beslissen in onzekerheid
De beslissing is natuurlijk aan de ondernemer. Op basis van kennis en ervaring, kunnen op pragmatische wijze die elementen aan worden gedragen die de beslisser redelijkerwijs nodig heeft. De rol van externen is hierbij beperkt tot het faciliteren van het proces.

Een transparante omgeving helpt voor een goed besluitvormingsproces. De uiterst pragmatische Corridors Connecting Plans Method© - tool is bijzonder geschikt als ondersteuning bij een goede informatievoorziening.

De onderneming staat centraal.

Potentieel lastig definieerbaar
De omgeving is dynamisch en de besluitvorming geen absolute wetenschap. Hierbij is grote gelijkenis met andere strategische keuzes. Een zorgvuldig proces, met oog voor de voortgang, is het maximale wat men kan doen.


Remedie : Toon een groot aanpassingsvermogen in het project en benoem mijlpalen waarbij de beslissing wordt geëvalueerd en het plan mogelijkerwijs wordt bijgesteld.

Eigen omvang
Eigen aan Nederland is, dat de spelers in het buitenland vaak groter zijn of worden. Vanuit de praktijk zijn voldoende gevallen bekend waarbij dit in moeder - dochterrelaties spanningen oplevert.

Weeg deze factor, in het bijzonder het mogelijke effect van een grote afhankelijkheid bij succes van de internationalisatie strategie.

Actie
Toelichting op de oplossing
Corridors Connecting Plans Method©

Waardecreatie
Financieringsvraag? Gebruik het momentum om tegelijkertijd de waarde van de onderneming te verhogen. Hoe? Door het aanwezige team te optimaliseren en toegang te verlenen tot de benodigde (financiële) middelen met een goed plan met executiekracht.

Het team
De Corridors Connecting Plans Method© karakteriseert zich door het team van de onderneming centraal te stellen. Afhankelijk van de omvang van de onderneming wordt deze naar wens van de klant bijgestaan. Hierbij staat een netwerk van Zelfstandige Professionals ter beschikking. Een onderneming kan er ook voor kiezen haar eigen flexibele schil hierbij in te zetten. Dit kan, voor zover deze Zelfstandige Professionals affiniteit hebben met de methodiek en voldoen aan de criteria.

Het activiteitenplan
Het activiteitenplan is een essentieel onderdeel van de Corridors Connecting Plans Method©. Hierin worden commitments vastgelegd die dienen te leiden tot concrete actie. Dit is een goede manier om te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Bovendien geeft het ook de basis voor evaluatie en, zo nodig, bijsturing. Alles is er op gericht om met goede voorbereiding de kans op een succesvol project te optimaliseren.

De financiering
Voor zover het nodig is om extra financiering te verkrijgen, is de methodiek erop gericht de juiste vorm te vinden. Dit is maatwerk, omdat de onderneming als uitgangspunt wordt genomen, aangezien de financiering een middel is om de onderneming te ondersteunen in haar streven naar maximale waardecreatie.

Ook indien er geen liquiditeitsbehoefte is, vormt financiering onderdeel van het plan. Zo is de onderneming goed voorbereid mocht dit onderwerp relevant worden, bijvoorbeeld bij een strategische samenwerking.

Interculturele setting
Teamvorming in een interculturele setting, toetsing en ontwikkeling van interculturele vaardigheden en het managen van interculturele risico’s zijn middelen die de leiding van de organisatie ter beschikking staan om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Adviseur en afstemmer
Veel ondernemingen zien hun initiatieven stranden, ondanks een goed potentieel. Met een adviseur die zich richt op het omzetten van dat potentieel in daadwerkelijke actie wordt het risico hierop een stuk kleiner. De adviseur denkt constructief-kritisch mee, heeft een helikopterview en specialistische vaardigheden op het gebied van projectmanagement.

Onze adviseurs worden op basis van deze vaardigheden geselecteerd. Om daar optimaal van te profiteren dient de onderneming te beschikken over de wil om in samenwerking met de adviseur tot zelfredzaamheid te komen.