Bekeken vanuit de positie van uw bedrijf binnen de sector, zijn er drie situaties die een reden voor internationalisatie kunnen zijn:

Noodzaak
Zonder schaalvergroting komt de continuïteit van de onderneming in gevaar

Defensief
De sector maakt dat zonder internationalisatie de concurrentie u inhaalt

Kans
Uw onderneming heeft unieke kenmerken die ook in het buitenland gevraagd zijn

Groeistrategie

De strategische opties die voorhanden zijn om de internationalisatie vorm te geven:

Marktpenetratie
Groei door verhoging marktaandeel. Doen wij dit door nieuwe klanten te bereiken? Nieuwe producten bij bestaande klanten? Hebben wij voldoende onderscheidend vermogen? Kunnen wij ons het risico permitteren? Kan dit met onze huidige bezetting? Via distributeur, aankoop van een onderneming of eigen inspanningen?

Horizontale integratie
Is het noodzakelijk een groter assortiment aan de klant aan te bieden? Wil de onderneming specifiek meer klanten? Wil de klant minder relaties aan de inkoopkant? Vallen er schaalvoordelen in de kosten te behalen? Is de doelstelling verbeteren van de concurrentiepositie?

Verticale integratie
Dichter bij de klant komen door de volgende schakel te integreren in het bedrijf. Doen wij de zelfstandig? Gaan wij een alliantie of acquireren wij de volgende schakel? Naast de toets wat de meerwaarde zal zijn, zijn ook randvoorwaarden als financiële ruimte, wat wil de onderneming onder eigen beheer doen en wat zijn reacties en risico’s van belang. Ketensamenwerking om waarde te creëren of om faalkosten te verminderen?

Marktontwikkeling
Geografische uitbreiding doordat men het verzorgingsgebied vergroot. Vragen als: Gelden er elders andere eisen voor mijn product? Hoe worden potentiële klanten nu in de behoefte voorzien? Hoe treden wij toe? Is onze organisatie in staat met de landseigen culturele aspecten om te gaan? Wat zijn juridische en fiscale consequenties?

Productontwikkeling
Groeien door andere producten aan de bestaande klanten aan te bieden. Is dit om bij te blijven of gaat het om een product met duidelijke meerwaarde? Hoe vindt communicatie plaats en wordt de minimale omvang van de productgroep bereikt? Zijn er afbreukrisico’s op de bestaande activiteiten?

Internationale samenwerking
In steeds meer gevallen is waardecreatie door internationale samenwerking en goede strategie. Is er in de casus voldoende strategische fit zodat men elkaar daadwerkelijk versterkt? Cultuuraspecten zijn enorm van belang, zowel voor de bedrijfscultuur als de nationale culturen. Is de culturele fit gemeten? Zijn de verschillen overbrugbaar door er aan de werken?

Corridors, uw businesspartner in geval van een behoefte aan:

Financiering
Financiering van lokale activiteiten bezorgt vaak hoofdbrekens. In geval van internationalisatie is dat niet anders. Daarnaast is er een extra risicomanagement component vanwege de internationale setting. Hoe hiermee om te gaan? Hebben wij hiermee voldoende rekening gehouden zodat het ook daadwerkelijk gen probleem vormt?

Ervaren professionals
Kennis en ervaring met internationalisatie, juist ook in de landen waar het om gaat. Deskundige adviseurs helpen u verder brengen het specialisme mee wat nodig is in deze situatie.

Bestaand netwerk
De eerste fase rechtvaardigt niet om een volledige infrastructuur in huis te hebben, bovendien worden vaardigheden gevraagd die anders zijn dan in de volgende bedrijfsfase. Flexibilisering met inzet van professionals verhoogt de succeskans van het internationalisatieproject. Tegelijkertijd is het een risico beheersingsmaatregel door de variabele kostenstructuur.