Plan van uitvoering voor waardecreatie

De Corridors Connecting Plans Method© is ontwikkeld voor bedrijven die voor een trendbreuk staan. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan significante groeistrategieën, een wijziging in de samenstelling van de financiers, een startup en belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving.
Vanuit de ondernemingsstrategie dient kritisch bekeken te worden of de manier waarop men hiermee om gaat echt waarde toevoegt aan de bestaande activiteiten. Zonder resultaatgerichtheid en adequate uitvoering blijft het bij mooie plannen die slechts middelen opslorpen.

Onderdeel van het businessplan is een pragmatisch activiteitenplan. Hierin wordt vastgelegd hoe de nieuwe activiteiten vanuit de status van project onderdeel worden van de organisatie en het dagelijkse management. Gedurende de ontwikkeling van het Businessplan wordt hier aandacht aan geschonken door systematisch goede suggesties op te nemen. Dit wordt procesmatig mogelijk gemaakt door de gebruikersvriendelijke tool die hiervoor is ontwikkeld.

Oriëntatie

Het komt er in het begin van het project op aan dat ideeën vrij worden gegenereerd en geëvalueerd waarna er een besluit over wordt genomen. De nadruk in deze fase ligt op het daadkrachtig omzetten van het plan in de nodige actie. Hierbij maakt het nog een verschil of het pionieren betreft of een onderneming waarin een hogere mate van structuur vereist is.

Ook hier is het van belang het team met de juiste profielen samen te stellen, rekening houdend met randvoorwaarden die binnen de onderneming zijn geformuleerd.

Belemmeringen
 • Het zoeken van de balans tussen het behouden van draagvlak en de benodigde voortgang binnen het project vergt goede begeleiding. Het plan zou in gevaar kunnen komen door reacties als "dit is bedacht maar gaat niet werken", en "veel te theoretisch".
 • De dingen ook daadwerkelijk doen zoals deze zijn afgesproken (organisatie en individuele discipline) blijkt nog wel eens een probleem te zijn.
Oplossing
 • Veel van deze belemmeringen kunnen worden getackeld in een of meerdere goede gesprekken al dan niet aan de hand van vragenlijsten.
 • Het is belangrijk op transparante wijze de oorzaak van de negatieve uitspraken te achterhalen en onderliggende problemen bij de bron aan te pakken.

Beslissing

Centraal staan commitment, volharding en bijsturing van plan en team op basis van meetpunten en evaluaties.

Belemmeringen
 • Het dilemma van het handhaven van de balans tussen de tijd die nodig is voor de gewenste groeispurt en de andere prioriteiten van de onderneming heeft een inherent risico van bedrijfsblindheid in zich. Aangezien volharding juist gedefinieerd is als een belangrijke succesfactor kan dit tot conflicten leiden.
 • Daarbij komt dat collectieve en individuele belangen door elkaar lopen.
Oplossing
 • Objectiveer door middel van mijlpalen de te behalen doelstellingen en organiseer tegenwicht in de besluitvorming om de beslissers scherp te houden. Een constructief kritische omgeving helpt eventuele bedrijfsblindheid voorkomen.
 • Het benoemen van de verschillende belangen helpt een onderneming hier volwassen mee om te gaan.
 • Klik hier voor een toelichting op deze oplossing

Actie

Benoem die vaardigheden en activiteiten die voor de groeispurt zorgen en vat deze samen in een pragmatisch plan. Evalueer periodiek de ontwikkeling en stuur bij.

Belemmeringen
 • Het zoeken van de balans tussen het behouden van draagvlak en de benodigde voortgang binnen het project vergt goede begeleiding. Het plan zou in gevaar kunnen komen door reacties als "dit is bedacht maar gaat niet werken" en "veel te theoretisch".
Oplossing
 • Het uitzetten van acties, uitvoeren, evalueren en bijsturen zijn bekende begrippen. Een goed functioneren is afhankelijk van de organisatiecultuur,  het team, de individuele leden en leiderschap.
 • Toetsing vooraf als randvoorwaarde om het project te starten is noodzakelijk. Inbedding in de organisatie en consequentiemanagement vormen onderdeel van goed management.
 • Klik hier voor een toelichting op deze oplossing
Beslissing
Toelichting op de oplossing

Beslissen in onzekerheid
De beslissing is natuurlijk aan de ondernemer. Op basis van kennis en ervaring, kunnen op pragmatische wijze die elementen aan worden gedragen die de beslisser redelijkerwijs nodig heeft. De rol van externen is hierbij beperkt tot het faciliteren van het proces.

Een transparante omgeving helpt voor een goed besluitvormingsproces. De uiterst pragmatische Corridors Connecting Plans Method© - tool is bijzonder geschikt als ondersteuning bij een goede informatievoorziening.

De onderneming staat centraal.

Potentieel lastig definieerbaar
De omgeving is dynamisch en de besluitvorming geen absolute wetenschap. Hierbij is grote gelijkenis met andere strategische keuzes. Een zorgvuldig proces, met oog voor de voortgang, is het maximale wat men kan doen.

Remedie : Toon een groot aanpassingsvermogen in het project en benoem mijlpalen waarbij de beslissing wordt geëvalueerd en het plan mogelijkerwijs wordt bijgesteld.

Eigen omvang
Eigen aan Nederland is, dat de spelers in het buitenland vaak groter zijn dan wel dit worden. Vanuit de praktijk zijn voldoende gevallen bekend waarbij dit in moeder - dochterrelaties spanningen oplevert.

Weeg deze factor, in het bijzonder het mogelijke effect van een grote afhankelijkheid bij succes van de strategie.

Actie
Toelichting op de oplossing
Corridors Connecting Plans Method©

Waardecreatie
Financieringsvraag? Gebruik het momentum om tegelijkertijd de waarde van de onderneming te verhogen. Hoe? Door het aanwezige team te optimaliseren en toegang te verlenen tot de benodigde (financiële) middelen met een goed plan met executiekracht.

Het team
De Corridors Connecting Plans Method© karakteriseert zich door het team van de onderneming centraal te stellen. Afhankelijk van de omvang van de onderneming wordt deze naar wens van de klant bijgestaan. Hierbij staat een netwerk van Zelfstandige Professionals ter beschikking. Een onderneming kan er ook voor kiezen haar eigen flexibele schil hierbij in te zetten. Dit kan, voor zover deze Zelfstandige Professionals affiniteit hebben met de methodiek en voldoen aan de criteria.

Het activiteitenplan
Het activiteitenplan is een essentieel onderdeel van de Corridors Connecting Plans Method©. Hierin worden commitments vastgelegd die dienen te leiden tot concrete actie. Dit is een goede manier om te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Bovendien geeft het ook de basis voor evaluatie en, zo nodig, bijsturing. Alles is er op gericht om met goede voorbereiding de kans op een succesvol project te optimaliseren.

De financiering
Voor zover het nodig is om extra financiering te verkrijgen, is de methodiek erop gericht de juiste vorm te vinden.  Dit is maatwerk, omdat de onderneming als uitgangspunt wordt genomen, aangezien de financiering een middel is om de onderneming te ondersteunen in haar streven naar maximale waardecreatie.

Ook indien er geen liquiditeitsbehoefte is, vormt financiering onderdeel van het plan. Zo is de onderneming goed voorbereid mocht dit onderwerp relevant worden, bijvoorbeeld bij een strategische samenwerking.

Adviseur en afstemmer
Veel ondernemingen zien hun initiatieven stranden, ondanks een goed potentieel. Met een adviseur die zich richt op het omzetten van dat potentieel in daadwerkelijke actie wordt het risico hierop een stuk kleiner. De adviseur denkt constructief-kritisch mee, heeft een helikopterview en specialistische vaardigheden op het gebied van projectmanagement.

Onze adviseurs worden op basis van deze vaardigheden geselecteerd. Om daar optimaal van te profiteren dient de onderneming te beschikken over de wil om in samenwerking met de adviseur tot zelfredzaamheid te komen.