Businessplan voor waardecreatie

De Corridors Connecting Plans Method© is ontwikkeld voor bedrijven die voor een trendbreuk staan. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan significante groeistrategieën, een wijziging in de samenstelling van de financiers, een startup en belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving.
Vanuit de ondernemingsstrategie dient kritisch bekeken te worden of de manier waarop men hiermee om gaat echt waarde toevoegt aan de bestaande activiteiten. Zonder resultaatgerichtheid en adequate uitvoering blijft het bij mooie plannen die slechts middelen opslorpen.

Oriëntatie

Groeistrategieën worden meestal vanuit de onderneming zelf geïnitieerd. Autonome groei doorgaans vanuit planning, acquisities vaker vanuit een mogelijkheid die zich voordoet. Bij autonome groei betreft financiering over het algemeen behoefte aan werkkapitaal, bij een acquisitie is er vaak behoefte aan aanvullende financieringslijnen. Vooral het werkkapitaal bij unieke projecten is lastig. Dit vanwege het mogelijk ontbreken van een alternatieve aanwending omdat het op maat is gemaakt of door een verhoogd risico door onzekerheden over de werking.

Relatief snel ontstaat de vraag naar garantiekapitaal vanwege balansverhoudingen. Dit kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld een achtergestelde lening of door verschaffers van eigen vermogen te vinden. Het is goed om zich vooraf te realiseren dat zonder dit kapitaal de groei misschien helemaal niet mogelijk is. Het verschil zit hem in het bijzonder in de consequenties voor het verdelen van de waardecreatie. Draagt een investeerder hiertoe additioneel bij, dan ontstaat er een andere onderhandelingspositie.

Wijziging in de samenstelling van de financiers kan noodzakelijk zijn doordat een bestaande financier een andere focus van zijn activiteiten kiest. Afhankelijk van de overwegingen van de financier, is er reden om ook naar de toekomstbestendigheid van het eigen Businessmodel te kijken.

In geval van een startup is het risicoprofiel zodanig, dat gericht zoeken naar een financier die het Businessmodel kan duiden veel tijdverlies kan voorkomen.

Wederom is het van essentieel belang zicht op de eigen onderhandelingspositie te hebben om de match met de passende financier te maken. Benader het onderwerp als een moment van waardecreatie.

Belemmeringen
 • De hardheid van een Businessplan is vaak een struikelblok voor een ondernemer om financiering te krijgen. Dit komt onder andere doordat de benadering van het schrijven onvoldoende gericht is op het toetsen van haalbaarheid van het Businessplan en de vraag welke activiteiten en middelen hieraan gekoppeld moeten worden. Hierdoor kan de onderneming de toegevoegde waarde van haar propositie vaak onvoldoende onderbouwen.
 • Elementen als what/if scenario's en alternatieve routes zijn niet doordacht, waardoor het geheel als onvoldoende wordt beoordeeld.
Oplossing
 • Een netwerkbenadering kan externe vaardigheden bieden om waar nodig blinde vlekken op te sporen terwijl de organisatie toch zelfstandig blijft opereren.
 • Tevens kan de flexibele inzet voorkomen dat vermijdbare vaste kosten aan uw onderneming worden toegevoegd.
 • Zie : Corridors Connecting Plans Method©
 • Klik hier voor een toelichting op deze oplossing

Beslissing

Het is essentieel om de overgang naar de nieuwe situatie te benaderen vanuit een pragmatisch plan. Onderdeel daarvan is het controleren of de huidige organisatie en het team klaar zijn voor de nieuwe situatie. Waardemaximalisatie in combinatie met risicomanagement is zowel voor de onderneming als voor de financier een belangrijk uitgangspunt.

Belemmeringen
 • Bij zaken doen, is adequate uitvoering een kritische factor. Vorming van teams, het hebben van projectdiscipline en het toepassen van risicomanagement zijn onontbeerlijk. Er is een efficiënte infrastructuur nodig om het plan tot een succes te maken.
Oplossing
 • Leg de te behalen doelstellingen zo concreet mogelijk vast en maak ze meetbaar. Soms maakt de aanvulling van een individueel puzzelstukje aan de huidige situatie een wereld van verschil.
 • Organiseer tegenwicht in de besluitvorming om de beslissers scherp te houden. Een constructief kritische omgeving helpt eventuele bedrijfsblindheid voorkomen.
 • Heb oog voor de verschillende belangen. Door deze te identificeren, kan een onderneming deze managen.
 • Klik hier voor een toelichting op deze oplossing

Actie

Benoem die vaardigheden en activiteiten die voor de groeispurt zorgen en vat deze samen in een pragmatisch plan. Evalueer periodiek de ontwikkeling en stuur bij.

Belemmeringen
 • Projectdiscipline en het zo objectief mogelijk afleggen van verantwoording zijn vaak onvoldoende ontwikkeld.
Oplossing
 • Teamvorming, toetsing en ontwikkeling van vaardigheden en het managen van risico’s zijn middelen die de leiding van de organisatie ter beschikking staan voor het verhogen van de slagingskans.
 • Klik hier voor een toelichting op deze oplossing
Oriëntatie
Toelichting op de oplossing

Kennis keten en concurrentieveld (marktanalyse)
Om enigszins een duiding van het potentieel het hebben is een analyse van het krachtenveld onontbeerlijk. Hoe ziet dit eruit en is hier een verdedigbare rendabele positie te verwerven?

Eigen organisatie
De dagelijkse gang van zaken vergt bij veel bedrijven reeds zoveel aandacht, dat nieuwe projecten ondersneeuwen.

Het is niet nodig een traject daardoor een lage prioriteit te geven, mits de flexibele oplossingen aanvaardbaar worden geacht. Hierbij is het raadzaam ook gedurende het project aandacht te besteden aan de manier waarop de uitbreiding op lange termijn wordt geborgd. Derhalve is minimaal een intern verantwoordelijke nodig die als linking pin tussen de organisatie en het project functioneert.

Beschikbaar netwerk
Het bouwen van een netwerk vergt veel inspanningen. Toegang tot een bestaand netwerk, waarbij voort geborduurd kan worden op bestaande relaties geeft een belangrijk tijdsvoordeel en verhoogt tevens de slagingskans.

Corridors BV stelt haar netwerk graag ter beschikking aan klanten zodat zij daar, indien nodig, externe vaardigheden kunnen vinden.

Vakgebied : De benodigde vakgebieden en sectoren zijn afgedekt.
Partner : jellow en de bijbehorende structuur.

Budget
Faciliteiten in de vorm van subsidies worden minder frequent ter beschikking gesteld. De onderneming is qua bedrijfsvoering onverstandig bezig, mocht het aanwezige potentieel hierdoor niet kunnen worden ontsloten. Een adequaat budget is nodig, ook indien men het project met een intern team gaat bemensen.

Partners
Doordat de onderneming in een verdere fase van ontwikkeling is en het fundament staat, kan uitbreiding van het netwerk van zakenpartners indien gewenst worden ondersteund.

Beslissing
Toelichting op de oplossing

Beslissen in onzekerheid
De beslissing is natuurlijk aan de ondernemer. Op basis van kennis en ervaring, kunnen op pragmatische wijze die elementen aan worden gedragen die de beslisser redelijkerwijs nodig heeft. De rol van externen is hierbij beperkt tot het faciliteren van het proces.

Een transparante omgeving helpt voor een goed besluitvormingsproces. De uiterst pragmatische Corridors Connecting Plans Method© - tool is bijzonder geschikt als ondersteuning bij een goede informatievoorziening.

De onderneming staat centraal.

Potentieel lastig definieerbaar
De omgeving is dynamisch en de besluitvorming geen absolute wetenschap. Hierbij is grote gelijkenis met andere strategische keuzes. Een zorgvuldig proces, met oog voor de voortgang, is het maximale wat men kan doen.

Remedie : Toon een groot aanpassingsvermogen in het project en benoem mijlpalen waarbij de beslissing wordt geëvalueerd en het plan mogelijkerwijs wordt bijgesteld.

Eigen omvang
Eigen aan Nederland is, dat de spelers in het buitenland vaak groter zijn of worden. Vanuit de praktijk zijn voldoende gevallen bekend waarbij dit in moeder - dochterrelaties spanningen oplevert.

Weeg deze factor, in het bijzonder het mogelijke effect van een grote afhankelijkheid bij succes van de strategie.

Actie
Toelichting op de oplossing
Corridors Connecting Plans Method©

Waardecreatie
Financieringsvraag? Gebruik het momentum om tegelijkertijd de waarde van de onderneming te verhogen. Hoe? Door het aanwezige team te optimaliseren en toegang te verlenen tot de benodigde (financiële) middelen met een goed plan met executiekracht.

Het team
De Corridors Connecting Plans Method© karakteriseert zich door het team van de onderneming centraal te stellen. Afhankelijk van de omvang van de onderneming wordt deze naar wens van de klant bijgestaan. Hierbij staat een netwerk van Zelfstandige Professionals ter beschikking. Een onderneming kan er ook voor kiezen haar eigen flexibele schil hierbij in te zetten. Dit kan, voor zover deze Zelfstandige Professionals affiniteit hebben met de methodiek en voldoen aan de criteria.

Het activiteitenplan
Het activiteitenplan is een essentieel onderdeel van de Corridors Connecting Plans Method©. Hierin worden commitments vastgelegd die dienen te leiden tot concrete actie. Dit is een goede manier om te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Bovendien geeft het ook de basis voor evaluatie en, zo nodig, bijsturing. Alles is er op gericht om met goede voorbereiding de kans op een succesvol project te optimaliseren.

De financiering
Voor zover het nodig is om extra financiering te verkrijgen, is de methodiek erop gericht de juiste vorm te vinden. Dit is maatwerk, omdat de onderneming als uitgangspunt wordt genomen, aangezien de financiering een middel is om de onderneming te ondersteunen in haar streven naar maximale waardecreatie.

Ook indien er geen liquiditeitsbehoefte is, vormt financiering onderdeel van het plan. Zo is de onderneming goed voorbereid mocht dit onderwerp relevant worden, bijvoorbeeld bij een strategische samenwerking.

Adviseur en afstemmer
Veel ondernemingen zien hun initiatieven stranden, ondanks een goed potentieel. Met een adviseur die zich richt op het omzetten van dat potentieel in daadwerkelijke actie wordt het risico hierop een stuk kleiner. De adviseur denkt constructief-kritisch mee, heeft een helikopterview en specialistische vaardigheden op het gebied van projectmanagement.

Onze adviseurs worden op basis van deze vaardigheden geselecteerd. Om daar optimaal van te profiteren dient de onderneming te beschikken over de wil om in samenwerking met de adviseur tot zelfredzaamheid te komen.